İş Hukuku ve Kanunu Hakkında

İş Hukuku Nedir?

İş kanunu ; işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümü ulaştırılması için oluşturulmuştur. İş kanunun kapsamında olan uyuşmazlıklar İş Mahkemesi tarafından görülen davalarda çözüme ulaşmaktadır. İş Kanunu 4857 Sayılı Kanun olarak bilinmektedir.

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir

İş Kanunu Madde 1

İşçi Nedir?

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

Ayrıca bkz: kemalkaya

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş davaların yetki konusunu belirlemek için öncelikle iş mahkemelerinin kuruluşu, yerleşim yeri, yetkili mahkeme ve işyeri kavramlarını bilmek gerekir.

Açılacak bir iş davası, kural olarak davalı ikametgâhında açılabildiği gibi, işçinin işini yaptığı yer mahkemesinde de açılabilir. Burada iki ayrı kuruluşu olan bir şirkete nerede dava açılacağı gündeme gelebilmektedir. Bu durumda da işçinin fiili olarak iş ilişkisini devam ettirdiği yer mahkemesinde dava açmak uygun olacaktır. Şöyle ki İş Mahkemeleri Kanunu 5. Madde “işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.” Diyerek bu duruma açıklık getirmiş ve bu duruma aykırı sözleşmeleri de geçersiz saymıştır.

İş mahkemeleri kanununda işyeri tanımı yokken bu tanım 4857 sayılı İş kanununda belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu 2. Madde uyarınca; “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.  İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

İş mahkemelerinde yetki durumu, davanın her aşamasında ileri sürülebilen bir yetkidir ve hâkim de bu durumu resen gözetmektedir.

Sonuç olarak, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca davalının ikametgâhında veyahut işin görüldüğü yer mahkemesinde açılabilir. İş mahkemesi olmayan yerlerde bu dava asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Deniz iş ve Basın iş kanunlarına tabi çalışanların da 5521 sayılı kanun hükümlerince yetkili mahkemede dava açmaları gerekmektedir.

İş Davalarında Arabuluculuk

İş Hukukunda arabuluculuk kurumu 12.10.2017 tarihinde kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile gelmiştir.

İş davalarında arabulucuya başvurmak bir dava şartıdır. Arabuluculuğa başvurulmadan iş davası açılırsa dava şartı eksikliği sebebiyle HMK 114 gereğince davanın usulden reddine karar verilir.

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Davalar:

 1. İşe iade davaları boşta geçen süre tazminatından doğan davalar
 2.  İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar
 3. Kıdem Tazminatı Alacağından Doğan Davalar
 4. İhbar Tazminatından Doğan Davalar
 5. Kötü niyet Tazminatından Doğan Davalar
 6. Bakiye Süre Ücreti Alacağından Doğan Davalar
 7. Eşit Davranmama Tazminatından Doğan Davalar
 8. Sendikal Tazminattan Doğan Davalar
 9. Ücret Alacağından Doğan Davalar
 10. Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
 11. Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 12. Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
 13.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücretinden Doğan Davalar
 14.  Prim ve İkramiye Ücretinden Doğan Davalar

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuk bir dava şartı değildir, doğrudan dava açılabilir.

Arabuluculuğa Başvurma Süresi

Arabuluculuğa başvurma süresi dava zamanaşımı süresi ile aynıdır. Hak kaybına uğramamak için dava zamanaşımı süresi geçmeden önce avukatınıza ivedi olarak danışmalısınız.

Arabuluculuk bürosuna başvurudan son tutanağın düzenlenme tarihine kadar zamanaşımı süresi durur ve bu süre içinde bir hak kaybına uğramazsınız.

İşe İade Davalarında Arabuluculuk

İşe iade davalarında arabuluculuk süreci daha kritiktir ve daha dikkatli olmak gerekir.

İş sözleşmesi feshedilen işçi; işveren tarafından bildirilen fesih bildirimini aldığı tarihten itibaren bu bildirimin haksız ve geçersiz olduğunu bildirerek arabuluculuk bürosuna başvurma süresi 1 aydır. 1 ay içinde bunu yapmayan işçi hak kaybına uğramaktadır.

Arabuluculuk sürecinde anlaşılamaması halinde son tutanağın düzenlenme süresinden itibaren 2 hafta içinde iş davasını açması gerekmektedir.

Arabulucuya başvurmadan iş davası açması halinde davanın HMK 115. Maddesi gereğince dava usulden reddedilir. Bu ret kararının kesinleşme tarihinden itibaren arabulucuya başvurmak için 2 haftalık kesin süre verilir.

Arabuluculuk Süresi

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde en fazla 1 hafta daha uzatılabilir.

Arabuluculuk süreci sonunda anlaşma sağlanamazsa işçi alacakları için 5 yıl işe iade davalarında ise 2 hafta içinde iş davası görevli ve yetkili mahkemede açılmalıdır.

Müvekkillerimize İş Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz

 • Kıdem tazminatı  , ihbar tazminatı, fazla mesai, asgari geçim indirimi, ulusal bayram genel tatil alacağı, yıllık izin alacağı gibi alacaklara ilişkin olarak açılacak davalar konusunda müvekkillerimizi bilgilendirme, davaların açılması ve dava sürecinin takibi
 • Hizmet tespit davası konusunda müvekkillerimizi bilgilendirme, davanın açılması ve dava süreci takibi
 • Haklı veya haksız ve fesih sonucunda açılan veya açılmak istenen davalarda bilgilendirmek ve dava sürecinin takibi
 • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar kapsamında, şirketleri iş hukuku danışmanlığı vermek
 • İşçi-işveren arasındaki iş akdinden kaynaklanan her türlü sorunun çözümüne yönelik katkı sağlamak
 • işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
 • İşçi-işveren ilişkisi sonucunda rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması
 • İşçi-işveren taraflarının kanuni haklarını korumak ve tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve  bu ihtarnamelerin hukuki sürecini takip etmek.
 • Yasal mevzuatlar konusunda kesintisiz bilgilendirme
 • İş Hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.